Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

Gaziantep Haber, Gaziantep Gastronomi, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık

İŞSİZLERE İSTİHDAM KOLAYLIĞI GELİYOR…

İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işsizlerin istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla, mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri işbaşı eğitim programlarının düzenleneceği açıklaması yapıldı.


İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada işsizlerin istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla işbaşı eğitim programlarının düzenleneceği açıklaması yapıldı. İl Müdürü Siraç Ekin yaptığı açıklamada İşbaşı Eğitim programlarının uygulanmasına yönelik genel esasların belirlendiğini belirterek işverenlerin bu eğitim programından yararlanabilmesi için öncelikli olarak kendisi dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 4. Maddesinin (a) fıkrasında tanımlanan sigortalılar kapsamında en az 2 çalışanı olması gerektiğini söyledi. Programın uygulanmasına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Ekin; “ İşbaşı Eğitim Programları işveren(ler)in kendisi dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 4. Maddesinin (a) fıkrasında tanımlanan sigortalılar kapsamında en az 2 çalışan bulundurmak zorunda. Bunun yanında, İşbaşı Eğitim  programlarının başlamadan önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması, Son üç aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması, Programa başlayacak kişilerin, işveren(ler)in 1. derece kan hısımı olmaması gerekir.

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yararlanıcıların başvurduğu meslekte fiilen İşbaşı Eğitim  yaptırılması gerekmektedir. Katılımcılara sözleşme  hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılması söz konusu değildir. Katılımcıların işbaşı eğitim programından usulüne uygun şekilde yararlanmalarını teminen işyeri tarafından en az bir sorumlunun belirlenmesi gerekir. Bu kişilerde usta öğretici olma şartı aranmayacaktır. Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen konularda katılımcı çalıştırılamayacaktır. (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi vb.) İşyerleri iş kazası ve meslek hastalığı konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır. İşbaşı eğitim programı kamu kurum/kuruluşlarında uygulanmaz. Kamu kurum/ kuruluşlarının payının %50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerde işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir ay süreyle başlangıçtaki sayıya   ulaşmaması halinde,  azalan çalışan sayısı kadar işbaşı eğitim programı katılımcısının çalışmasına son verilecektir. Hangi katılımcının çalışmasına son verileceğine işveren karar verecektir. İşverenlerin 1 yıl içerisinde yeni katılımcı talebinde bulunabilmesi için  son 1 yılda işbaşı eğitimine katılanların %20’sinin aynı işyerinde istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Üç kişiden az katılımcının bulunduğu işyerleri programın başlangıç tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az bir katılımcı istihdam etmemiş ise işbaşı eğitim programından bir kez faydalanabilir. Katılımcıların bir kısmının veya tamamının işveren tarafından işe alınması ve/veya –herhangi bir nedenle- katılımcı sayısında azalma olması halinde, işveren yeni katılımcı talebinde bulunabilir. Yüklenici tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç Cumartesi akşamı 23:59’a kadar gerçekleştirilir. Yüklenici tarafından katılımcı devam durumlarının belirtilen gün ve saatte sisteme girilmemesi halinde yüklenici hakkında program bitiminden itibaren 6 ay yasaklılık hükümleri uygulanır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ ve KATILIMCI  SAYISI

Program süresi, haftalık 45 saat, toplam 6 aydan fazla olamayacaktır. Resmi tatillerde eğitim yapılmayacaktır Katılımcı sayısı, işbaşı eğitim programları başlamadan önceki son üç aylık dönemde işyerine ait tahakkuk fişlerinde, bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/10’undan fazla olamaz. Katılımcı sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. 2 ile 10 arası sigortalı çalışanı olan işyerleri programlardan 1 (bir) katılımcı yararlandırabilirler. Katılımcı sayısının tespitinde ibraz edilen belgelerdeki toplam işçi sayısı dikkate alınır. Bu çerçevede son üç aylık ortalama çalışan sayısı, işyerinde yarı zamanlı-periyodik-kısmi çalışanlar ile izinli-raporlu sayısına bakılmaksızın toplam üzerinden hesaplanır. İşbaşı eğitim programına katılacak kişi sayısı belirlenirken -Özürlü ve Eski Hükümlü kotalarının hesaplamasında baz alınan kriterlere paralel şekilde- aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerlerinin anlaşılması gerekmektedir. Aynı il sınırları içinde –değişik alanlarda faaliyet gösteren- birden fazla işyeri ve bu işyerlerine bağlı şubeleri bulunan işverenin yararlanabileceği katılımcı sayısı da toplam sigortalı sayısına göre hesaplanacaktır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI GİDERLERİNİN ÖDENMESİ:

Bu programlar çerçevesinde Kurumumuzca onaylanan İşbaşı Eğitim programlarını yürüten işyerlerindeki katılımcılara yapılacak tüm ödemeler banka hesabı üzerinden yapılır; İşbaşı Eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için kursiyer zaruri giderleri, (2012 Yılı için günlük 25.-TL), devam edilen süre içinde 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primlerinden oluşur.

TANINIRLIK VE GÖRÜNÜRLÜK:

Tanınırlık ve görünürlük kapsamında programın uygulandığı alanda ve kamuoyunun göreceği tarzda programın düzenlendiği binanın ana caddeye bakan cephesine İŞKUR logosunun bulunduğu 50*100 cm ebadından küçük olmamak üzere “BU BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENMEKTEDİR.” ibaresinin yer aldığı afiş asılacaktır. Bu hususlara ilave olarak programa ilişkin herhangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel, sanal vb yollarla haber, bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda programın finansmanının Türkiye İş Kurumunca sağlandığı hususuna görülür ve anlaşılabilir şekilde değinilecektir. Tanınırlık ve görünürlük kurallarına riayet etmediği yolunda Kurumca ve/veya Denetim Kurulunca hakkında tutanak tutulan yüklenici için 2 yıl boyunca yasaklılık hükümleri uygulanır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTLARI:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, İşverenin 1.dereceden kan hısımı olmamak, Öğrenci olmamak şartları aranır. 2- 15 yaşını tamamlamış olmak, öğrenci olmamak (Açık öğretim, beklemeli öğrenciler, kayıtlarını dondurmuş olanlar ve ikinci öğretime devam eden öğrencilerin programlara katılmalarına, program sonunda da istihdam edilmelerine engel teşkil etmediği hususunda, İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinin uygun değerlendirmeleriyle katılımcı olabilirler).

Programdan faydalanmak isteyen işyerlerinin İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ÖN TALEP FORMUNU doldurarak İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Kurumumuz tarafından işyeri başvuruları değerlendirilerek İl Müdürlüğümüzce uygulanmasında fayda görülen İşbaşı Eğitim programları ile ilgili olarak işyerleri ile İşbaşı Eğitim programı düzenlenecektir. Katılımcılar İşbaşı Eğitimi yapacakları işyerlerini İl Müdürlüğümüzce ilan edilen işyerleri arasından kendileri belirleyecektir. Sözleşmeyi İşbaşı Eğitim yapacak işyerinin yetkili temsilcisi ile katılımcı imzalayacaktır. Sözleşme İl Müdürlüğümüzce uygun görülmesi halinde geçerlilik kazanacaktır” dedi.

İSTENİLECEK BELGELER:

1-İşverenden İstenen Belgeler.

a- İşkur’a  kayıtlı olmak,

b- İşbaşı Eğitim Programı Ön Talep Formu (Üst yazı ekinde),

c- Son üç aylık SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi,

d) İşveren Taahhütnamesi,

e)Sözleşme imzalamaya yetkili kişiye ait yetki belgesi.

2-İşbaşı Eğitim Programına katılacak İş arayandan  istenen belgeler:

a) İşkur’a  kayıtlı olmak,

b) Kursiyer Taahhütnamesi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Genel Sağlık Sigortası Müstahaklık Belgesi (Sağlık Yardımından Yararlanmadığına Dair Belge),

d) Ziraat Bankası İbrahimli Şb. Hesap No.

e) Ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren işkollarında ve mesleklerde düzenlenecek programlara katılabilmek için katılımcının Ağır ve Tehlikeli İşler Tebliğinin öngördüğü belgelere sahip olması gerekir.

f) İş Arayan ve İşverenin anlaşmaları halinde karşılıklı imzalanan Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi’nin onaylanmak üzere İl Müdürlüğümüze sunulması gerekir.

Etiketler: » » » » » » » » »
990 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+7 = ?