Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

1. AMAÇ
Narkoz Haber (“Narkoz Haber ” veya “Şirket”) olarak; çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, stajyer adaylarımızın, tedarikçi yetkililerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, çevrimiçi ziyaretçilerimizin, ürün veya hizmet alan kişilerin, potansiyel ürün veya hizmet alan kişilerin, habere konu kişilerin ve konuklarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu[1] (“KVKK” ya da “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde, ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almakta ve aldığımız tedbirleri güncel tutmaktayız.

İşbu Narkoz Haber Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), faaliyetlerimiz sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine (örneğin saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Narkoz Haber tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Narkoz Haber (“Narkoz Haber” veya “Şirket”) olarak; çalışanlara, çalışan adaylarına, stajyerlerine, stajyer adaylarına, tedarikçi yetkililerine, tedarikçi çalışanlarına, ziyaretçilere, çevrimiçi ziyaretçilere, ürün veya hizmet alan kişilere, potansiyel ürün veya hizmet alan kişilere, habere konu kişilere ve konuklara ait tüm kişisel verilere işbu Politika uygulanmaktadır.

Politikamız, Narkoz Haber bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM VE KISALTMALAR

İşbu Politika kapsamında;

 1. Narkoz Haber veya Şirket: Narkoz Haber’yi
 2. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,
 3. Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
 4. Çalışan: Narkoz Haber personelini,
 5. Çalışan adayı: Narkoz Haber’e iş başvurusunda bulunmuş olan kişileri,
 6. Çevrimiçi Ziyaretçiler: Narkoz Haber internet sitesi ziyaretçilerini,
 7. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,
 8. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 9. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
 10. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 11. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 12. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
 13. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
 14. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
 15. KVKK ya da Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve
 16. Politika: Narkoz Haber Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı İfade eder.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

 1. Üst Gözetim Birimi
  İnsan Kaynakları, işbu Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.
 2. Onay Birimi
  İşbu Politikanın, Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde oluşturulmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda Hukuk Departmanı yetkilidir. Tüm Departmanlar, sorumlu oldukları faaliyetlerde, görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması, Politika’ya aykırı hususların tespiti amacıyla konuların incelenmesi ve yönetime bildirilmesinden sorumludur.
 3. Güncelleme Birimi
  İşbu Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden Hukuk ve İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur. Hukuk ve İnsan Kaynakları Departmanı bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması İnsan Kaynakları ve IT Departmanı’nın sorumluluğundadır.
 4. Dağıtım Birimi
  Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması İnsan Kaynakları ve IT Departmanı’nın sorumluluğundadır.
 5. Bilgilendirme Birimi
  Narkoz Haber, bu Politika çerçevesinde, Şirket’in kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması Narkoz Haber’in sorumluluğundadır.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Ticari unvanımıza ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve KVKK’dan doğan hakları

hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Narkoz Haber olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğümüzü, internet sitemiz üzerinden veya fiziki yerleşkelerimizde yer alan panolar veya ilgili kişi gruplarına ait bilgilendirme metinleri aracılığıyla yerine getirmekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
6.1. Kişisel Veriler
Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

İşbu Politika doğrudan bir kişiyi ifade eden kişinin adı, soyadı, TC Kimlik numarası gibi bilgilere uygulandığı gibi dolaylı şekilde ilgili kişinin tespit edilebildiği bilgilere de uygulanır.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler de işbu Politika hükümlerine tabidir.

6.3. Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler
Ticari faaliyetlerimiz ile istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan kişi kategorilerine ilişkin kişisel verileri işlemekteyiz:

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışanlarımıza ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde İnsan Kaynakları departmanı tarafından sunulmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

ÇALIŞAN ADAYLARIMIZ

Narkoz Haber’e çeşitli yollarla iş başvurusunda bulunmuş ya da özel istihdam büroları aracılığıyla (Kariyer.net, LinkedIn vb) özgeçmiş bilgileri iletilmiş olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

STAJYERLERİMİZ

Stajyerlerimize ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece stajyerlerimizin erişebileceği şekilde İnsan Kaynakları departmanı tarafından sunulmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

STAJYER ADAYLARIMIZ

Narkoz Haber’e çeşitli yollarla iş başvurusunda bulunmuş gerçek kişileri ifade etmektedir. Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİMİZ

Narkoz Haber’in ticari faaliyetleri kapsamında akdedilen sözleşmelere bağlı olarak hizmet sunan tarafların yetkili kişisi veya hissedarı olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Genel Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

Narkoz Haber’in ticari faaliyetleri kapsamında akdedilen sözleşmelere bağlı olarak hizmet sunan tarafların çalışanını ifade etmektedir. Genel Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZ

Narkoz Haber’e ait fiziksel mekanlara çeşitli amaçlarla gelen gerçek kişileri ifade etmektedir. Genel Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

Narkoz Haber’e ait olan internet sitelerimizi çeşitli amaçlarla ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir. Çerez Politikamıza “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLER

Narkoz Haber’in yürüttüğü iş faaliyetleri kapsamında ürün veya hizmet satın alan; doğrudan kişisel verileri elde edilen gerçek kişileri ifade etmektedir. Genel Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLER

Narkoz Haber’den henüz ürün veya hizmet satın almamış ancak müstakbel ürün veya hizmet satın alıcısı olan; doğrudan veya bayiler aracılığıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişileri ifade etmektedir. Genel Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

HABERE KONU KİŞİ

Narkoz Haber tarafından yürütülen habercilik faaliyetleri kapsamında yayın konusu habere konu olması dolayısıyla kişisel verileri işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. Genel Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

KONUK

Narkoz Haber tarafından yürütülen yayıncılık faaliyetleri kapsamında yayınlara konuk olması dolayısıyla kişisel verileri işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. Genel Aydınlatma Metni’ne “https://www.narkozhaber.com/genel-aydinlatma-metni” adresinden ulaşabilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
7.1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek işlemekteyiz. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken mümkünse verinin sizden elde edilmesi anında kısaca işleme amacını açıklıyor ve işlem ile ilgili ayrıntılı olmayan bilgilere ilgili kişinin erişiminizi sağlıyoruz.

7.1.2. Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Ancak verilerin önemli bir kısmı İlgili Kişilerin beyanı esas alınarak işlendiği için bu beyanları en doğru şekilde yansıtmakta ve İlgili Kişilere verilerini güncellemesi ve var ise hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
Narkoz Haber olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak ve hayatın olağan akışının gerektirdiği çerçevede sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
Kişisel verileri belirlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süreler boyunca saklanması
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

7.2. Kişisel veri işleme amaçlarımız

Narkoz Haber olarak kişisel verileri işleme amaçlarımız işlediğimiz her veri kategorisi için kişi kategorileri özelinde hazırlanan Aydınlatma Metinleri’nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Söz konusu aydınlatma metinlerinde sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddesinde öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Narkoz Haber tarafından açık rızanız alınmaktadır.

7.3. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz

Kişisel veriler; basılı iletişim/ şikayet formları, çevrimiçi elektronik formlar (örn: websitesi iletişim formu), anketler, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), çevrimiçi platformlar (web sitesi vb.), danışmanlık şirketleri ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, LinkedIn dahil), çevrimiçi platformlarımız tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler, site kullanımı ölçüm sistemleri (örn: Google Analytics) ve İlgili Kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

7.4. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz

Kişisel veriler, Narkoz Haber adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda veri kategorilerine özgü olarak belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • “Kanunlarda açıkça öngörülme”,
 • “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
 • hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

7.5. Özel nitelikli kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebeplerimiz
Sağlık bilgileri, KVKK’nın 6’ncı maddesinde belirtilen “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanılarak Narkoz Haber tarafından işlenmektedir. Bununla birlikte, sağlık bilgilerinin Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen amaçlardan farklı bir amaçla işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, söz konusu bilgiler İlgili Kişi’nin açık rızası alınarak işlenmektedir.

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kişisel veriler, yukarıda ilgili kategori altında belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kanunlarda öngörülen durumlar haricinde özel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca İlgili Kişi’nin açık rızası alınarak işlenmektedir.

 

7.6. Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
7.6.1. Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi
Mevzuat gereği, kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, KVKK’da “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir. Söz konusu bilgilendirmeler aydınlatma metinlerimiz aracılığıyla yapılmaktadır.

7.6.2. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller
Aşağıda sayılan hallerde kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İlgili Kişi’nin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir (Örneğin, çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması).

 • Fiilî imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir (örneğin, Kaçırılan ya da kayıp kişinin konum bilgisi).

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel veriler, İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, resmi kurum ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.).

 • İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir (Örneğin, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanması).

 • Meşru menfaatler kapsamında veri işlemenin zorunlu olması

İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Narkoz Haber ’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. (örneğin, tesis güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla CCTV ekipmanlarıyla izlenmesi).

7.6.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

7.7. İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi
www.narkozhaber.com adresli internet sitemiz üzerinden çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizi toplamaktayız.

Çerezleri, internet sitemizin işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmek ve kolaylaştırmak, internet sitemizin çeşitli özelliklerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

Çerezler üzerinden topladığımız veriler, kimliğinizin belirlenmesi, şahsınıza özel profilleme ve hedefleme yapılması veya internet sitemiz haricindeki internet faaliyetlerinizin takibi amacıyla kullanılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitemizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için ilgili sitemizde yayınlanmakta olan Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

7.8. Kablosuz ağa erişim kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi
Şirket içinde kablosuz internet hizmeti verilmekte olup söz konusu hizmet kapsamında ilgili mevzuat gereği Narkoz Haber, “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı” olarak tanımlanmaktadır.

Şirket içinde kablosuz ağa erişimler [internet hizmeti alınan firmanın adı yazılmalıdır] aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcıların tanımlanması, IP adres bilgisi, kullanıma başlama ve bitirme zamanı, hedef IP bilgisi gibi erişim kayıtlarının elektronik ortamda sisteme kaydedilmesi İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı’nın yükümlülükleri arasındadır.

Bu kayıtlara ek olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun[2] ve ilgili mevzuat gereğince log bilgileri de saklanmaktadır.

7.9. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi
Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Narkoz Haber bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla işlenmekte olup, aşağıdaki araç ve yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Yazılı veya elektronik ortamda temin edilen İş başvuru formu
 • iğer basılı formlar
 • Özel istihdam büroları veya danışmanlık şirketleri (kariyer.net, yenibiris.com, linkedin vb. gibi)
 • Şirketimize aday tarafından iletilen özgeçmişler
 • Mülakat esnasında,
 • Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve araştırmalar.
 • Çalışan adaylarının Şirket’e elektronik posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları özgeçmişler,
 • İşe alım testleri.

Çalışanlarımız kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

7.10. Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi
Narkoz Haber olarak çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, stajyer adaylarımızın, tedarikçi yetkililerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, çevrimiçi ziyaretçilerimizin, ürün veya hizmet alan kişilerin ve potansiyel ürün veya hizmet alan kişilerin kişisel verilerini fiziksel mekan güvenliğinin temini ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlemekteyiz.

Bu kapsamda tesislerimizde bulunan kişilerin kamera görüntülerini CCTV (kapalı devre kamera kayıt sistemleri) vasıtasıyla temin etmekte ve bu kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamakta ve veri saklama ve imha politika ve prosedürlerimize uygun olarak silmekte, yok etmekte ve anonim hale getirmekteyiz.

7.11. Öneri, istek ve şikayet yönetimi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi
Bizlere talep ve şikâyetlerinizi iletebilmenizi sağlayan elektronik postamız vasıtasıyla;

 • Ad, Soyad,
 • Talep, Şikayet, Mesaj İçeriği,
 • Elektronik posta,
 • Ülke, İl, İlçe Bilgisi,
 • Doğum Tarihi,
 • Cinsiyet,
 • Meslek

Bilgilerinizi toplamaktayız.

7.12. Yayıncılık faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerin işlenmesi
Narkoz Haber olarak yürüttüğümüz televizyon ve radyo yayın faaliyetleri sırasında habere konu kişiler ve konuklarımıza ait kimlik, iletişim ve görsel ve işitsel kayıt bilgilerini işlemekteyiz.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı
Narkoz Haber olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.

8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı
Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

Bununla birlikte, işbu Politika’da yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı varlığı ve yurt dışına aktarım yapılacak olan üçüncü kişinin:

 1. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olması,
 2. KVK Kurulu tarafından güvenli kabul edilen ülkelerden birinde yerleşik olmaması halinde ise, Narkoz Haber ve güvenli olmayan ülkedeki veri sorumlusunun, yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun ilgili yurt dışı aktarımına izninin bulunması

Hallerinde kişisel veriler açık rızaya bağlı olmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

8.3. Narkoz Haber tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler
Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında yurt içinde aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • Narkoz Haber iş ortaklarına,
 • Narkoz Haber iş bağlantılarına,
 • Grup şirketleri ve bağlı ortaklıklarına,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanlarına

KİŞİ KATEGORİSİ / AÇIKLAMA / AKTARIM AMACI

İŞ ORTAĞI

Narkoz Haber’ın ihtiyaçları doğrultusunda sözleşme karşılığı hizmet veya ürün sunan tarafları ifade eder.

İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla

İŞ BAĞLANTISI

Şirket’in ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Şirket’e hizmet sunan tarafları ifade eder.

İş bağlantılarından temin edilecek hizmetin yerine getirilmesi amacıyla

GRUP ŞİRKETLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirket ve şirket yapısı ile organik bağı olan bağlı ortaklıkları ifade eder.

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla

YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

İlgili yasal düzenlemeler kapsamında Narkoz Haber’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

TEDARİKÇİ YETKİLİ VE ÇALIŞANLARI

Narkoz Haber’in ticari faaliyetleri kapsamında akdedilen sözleşmelere bağlı olarak hizmet sunan gerçek kişileri ve tüzel kişilerin çalışanları, yetkili kişileri veya hissedarları olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, logistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER
Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

 • Ağ Güvenliği ve Uygulama Güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedarik,Geliştirme ve bakımı kapsamında güvenlik önlemleri alınmaktadır.
  Bulutta Depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
  Erişim Logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim,bilgi güvenliği,kullanım,saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere(yangın,sel vb) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının farkındalığı sağlanmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
10.1. Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel veriler;

 • İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
 • İlgili Kişi’nin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız kapsamında yapılır.

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere en az 3 yıl boyunca saklanır.

Narkoz Haber, aksi KVK Kurulu tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili Kişi’nin talebi halinde ise uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
12.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz
Narkoz Haber olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 •  Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak
  için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

12.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili politika ve prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

13. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında İlgili Kişi’yi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

İlgili Kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

13.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması
İlgili Kişi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu kullanarak;

Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “İncilipınar Mah. 36015 Sok. Sehitkamil / Gaziantep” adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Narkoz Haber’ye bizzat başvurarak,

İlgili Kişi tarafından Narkoz Haberye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden “[email protected]” adresimize göndererek,
Narkoz Haber’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, İlgili Kişi’nin başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca veri sorumlusu olarak üçüncü kişilerin İlgili Kişi başvurusu yaparak kişisel verilere yetkisiz erişimini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

13.2. Başvurunun değerlendirilmesi
13.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi
KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Narkoz Haber’e bu taleplere ilişkin olarak yapılacak başvuruların iletilmesi gerekmektedir. Talebiniz Tebliğ’in 6’ncı maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7’nci maddesi gereğince ücret alınabilir.

13.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin, İlgili Kişi’nin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • İlgili Kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve
 • Başvuru usulüne uyulmaması.

13.3. Başvurunun değerlendirilme usulü
İşbu Politika’nın 13.2.1. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların Narkoz Haber İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilmesi, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilmesi ya da İlgili Kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle yapılması gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

13.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

14. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

Islak imzalı nüshalar Mali İşler Departmanında Sözleşme Kasasında ve kontrollü kopyalar insan kaynakları ve hukuk bölümünde saklanır ve gerektiğinde Bölüm Yöneticisi’nin yazılı onayı ile Hukuk Direktörü talimatı ile ilgili departmanlar tarafından imha edilir.

15. GÜNCELLEME SIKLIĞI
İşbu Politika herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç görülmesi halinde güncellenir.

16. YÜRÜRLÜK
İşbu Politika, Narkoz Haber onayı ile 23.09.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

17. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın eski nüshaları [Bölüm Yöneticisi] yazılı onayı ile İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları Bölümü tarafından saklanır.

[1] http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

[2] http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

Mahmood Coffee
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Gaziantep Haber, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep Sağlık Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin